Skip to content
All posts

Kasvuyrityksen johtaminen - 6 oppia kasvuyrityksen johtamiseen

Kovaa kasvua hakevat ja saavuttavat yritykset kokevat tyypillisesti jonkinlaisia kasvukipuja, kun ei pystytä skaalaamaan toimintaa ja prosesseja yhtä kovalla vauhdilla, kuin mitä nopea kasvu vaatisi. Tähän artikkeliin on koottu viisi oppia kasvuyrityksen johtamiseen, jotka huomioon ottamalla voit  poistaa ainakin isoimpia kitkoja kasvun rattaista.

1. Jatkuvasti pulssilla tarvittavasta henkilöresurssista

Usein kasvuyrityksen johdossa pitää tehdä nopeita päätöksiä. Tämä ei ole se johtamisen vaikein osuus, vaikka siltä voisi äkkiseltään tuntua. Niitä päätöksiä pitää nimittäin pystyä tekemään myös ennakoivasti. Erityisesti henkilöstöresurssin tilanne pitää olla jatkuvasti tarkastelun alla. Rekrytoinnin ajoitus sekä onnistuminen on yksi kasvuyrityksen merkittävä menestystekijä. Usein kasvu vaatii sitä, että huippuosaajia rekrytoidaan lähes jatkuvalla syötöllä. Samalla homma pitäisi pitää kannattavana ja toisaalta tarvittaessa myös alaspäin skaalattavana. Virheistä pitää oppia nopeasti ja on uskallettava tehdä päätöksiä.

Arjen ajankäyttöä ja työnantajamainetta helpottaa, jos rekrytointiprosessi on hiottu mahdollisimman sujuvaksi. Huipputyyppien rekrytointi helpottuu huomattavasti, jos hoksaatte panostaa erinomaiseen työnantajamielikuvaan sekä yhtiön brändin houkuttelevuuteen. Nykymaailman työnhakijat imuroivat yhtiöstä kaiken tiedon, jota on saatavilla. Pidä siis huoli, että tuo tieto antaa hakijalle realistisen kuvan, ja sitten kun tyyppi aloittaa, niin lupaukset pidetään.

2. Kehitä jatkuvasti prosesseja, järjestelmiä ja toimintoja

Prosessit, järjestelmät ja teknologiat ovat elintärkeitä kasvuyrityksen menestykselle. Vauhdin huumassa on helppo unohtaa, että henkilöstömäärän kasvaessa pitää pystyä sopeutumaan ja uudistumaan. Tämä tarkoittaa, että sen täytyy olla jatkuvassa liikkeessä ja valmis mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Yrityksen prosessien on mukauduttava sen mukana, kun se kasvaa. Se, mikä toimi kymmenen hengen tiimille, ei välttämättä toimi yritykselle, jonka henkilöstömäärä on kasvanut kymmeniä tai satoja. Projektien suunnittelusta henkilöstön perehdyttämiseen, jokaisen prosessin on oltava sujuva, tehokas ja joustava.

Mutta yhtä tärkeää on myös järjestelmien ja teknologian jatkuva päivittäminen ja parantaminen. Teknologia on kehittynyt huimasti viime vuosina, ja tämä kehitys on tuonut mukanaan uusia työkaluja ja mahdollisuuksia, jotka voivat auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tuottavuuttaan.

Lopulta on tärkeää ymmärtää, että prosessien, järjestelmien ja teknologian kehittäminen ei ole kertaluonteinen tehtävä. Se on jatkuvaa työtä, joka vaatii aikaa, resursseja ja sitoutumista. Mutta kun se tehdään oikein, se voi tuottaa merkittäviä etuja yritykselle ja auttaa sitä saavuttamaan kasvutavoitteensa.

3. Pidä strategia joustavana

Kasvuyrityksen johtamisen yksi keskeinen näkökulma on pitää strategia joustavana. Vanhat, jäykät ja pitkäjänteiset strategiamallit eivät välttämättä sovellu nykypäivän nopeatempoiseen ja jatkuvasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Kasvuyrityksen tulee pystyä tekemään päätöksiä ja mukauttamaan strategiaansa dynaamisesti, jotta se pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy reagoimaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.
.

Kasvuyrityksen strategiaa ei tulisi nähdä kiveen hakattuna, vaan enemmänkin työkaluna, jota voidaan muokata tarpeen mukaan. On tärkeää, että strategia päivittyy tarpeeksi usein vastaamaan muuttuvia olosuhteita. Viiden vuoden tähtäimellä strategian suunnittelu on usein auttamatta liian pitkä aika kasvuyritykselle, jossa tilanteet saattavat muuttua kuukausitasolla.

Esimerkiksi markkinatilanteen muuttuessa on kriittisesti pohdittava, onko yrityksen strategia edelleen relevantti ja tarkoituksenmukainen. Tällöin on kyettävä tekemään rohkeita päätöksiä ja muutoksia strategiaan nopeasti, jotta yritys pysyy mukana muuttuvassa toimintaympäristössä.

Samalla on tärkeä muistaa, että strategian uudelleenarvioinnin ei tulisi olla yksinomaan johdon käsissä. Henkilöstön, jotka ovat arjen asiantuntijoita, tulisi olla aktiivisesti mukana strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä ei ainoastaan tuo lisää näkemyksiä ja ideoita pöydälle, vaan myös lisää henkilöstön sitoutumista strategiaan ja sen toteuttamiseen.

4. Laita arki keskustelemaan potentiaalin kanssa

Yrityksen DNA:n tulisi sisältää ajattelutapa, jossa asioita tarkastellaan potentiaalin mukaan eikä pelkästään nykytilanteen valossa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksiä tehdään myös pitäen silmällä tulevaisuuden mahdollisuuksia, eikä vain nykyhetken tarpeita. Tällainen strateginen näkökulma mahdollistaa sen, että yritys ei jää paikoilleen, vaan hakee aktiivisesti kasvua ja kehittymistä.

Esimerkiksi asiakasluokkien määrittäminen nykyasiakkaille potentiaalin perusteella, ei nykytilanteen, voi olla hyödyllinen tapa lähestyä asiakassuhteiden hallintaa. Ajatushan tässä on se, että kun asiakkaita hoidetaan luokkaansa paremmin, ne todennäköisesti myös alkavat ostaa ja keskittää enemmän. Se, että aloitetaan toimimaan ikään kuin oltaisiin jo tavoitetilassa, luo positiivista liikemomenttia ja voi auttaa yritystä saavuttamaan kasvutavoitteensa nopeammin.

Potentiaaliin keskittyvä johtaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nykyhetken tarpeet ja realiteetit jätettäisiin huomiotta. Päinvastoin, on tärkeää tasapainottaa pitkän aikavälin visiointi ja strateginen suunnittelu päivittäisen liiketoiminnan johtamisen kanssa. Mutta tarkastelemalla asioita potentiaalin näkökulmasta, yritys voi luoda perustan kestävälle kasvulle ja menestykselle myös tulevaisuudessa. 

5. Muista kulukuri!

Kasvuyrityksen johtamisessa on välttämätöntä pitää yrityksen talous tiukasti hallinnassa. Vauhdin kasvaessa ja liiketoiminnan laajentuessa on tärkeää pitää kulut kurissa ja taloudellinen tilanne terveenä. Monet kasvuyritykset kokevat tässä haasteita, sillä nopean kasvun aikana voi helposti lähteä innostumaan ja tekemään impulsiivisia päätöksiä. Voi vaikka iskeä pakottava tarve saada iso kulmahuone maapalloviskikaappeineen - ja kyllähän taukotilassa nyt viisi pleikkaria pitää olla.

Tarve investoida uusimpaan teknologiaan, laajentaa toimistotilaa tai hankkia erilaisia työntekijöiden hyvinvointia parantavia etuja on ymmärrettävä. Kuitenkin tällaiset investoinnit on aina arvioitava tarkkaan sekä niiden tuoman arvon että kustannusten näkökulmasta. Liian vapaalla kulukurilla voi olla karmaisevia seurauksia yrityksen taloudelliselle tilanteelle ja sen kyvylle jatkaa kasvuaan. Johdon esimerkki on merkittävä. Jos johto näyttää esimerkkiä, että firman luottokorttia voi vinguttaa heppoisin perustein, ottavat työntekijät mallia. 

On tärkeää olla myös järkevä sen suhteen, mitä kannattaa oikeasti hoitaa itse ja mitä ulkoistaa, jotta oma aika ja resurssit tulevat käytettyä järkeviin ja arvoa luoviin asioihin. Ulkoistaminen voi tuntua kalliilta alkuinvestoinnilta, mutta se voi maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä tuomalla tehokkuutta ja mahdollistamalla yrityksen keskittymisen ydinliiketoimintaansa.

Muista kuitenkin, että jokaisen investoinnin ja kulun ei tarvitse olla suoraan sidoksissa liiketoiminnan kasvamiseen. Jotkut kustannukset, kuten työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja koulutus tai hyvinvoinnin parantaminen, voivat tuottaa merkittävää pitkän aikavälin arvoa vaikka ne eivät tuotakaan välitöntä tuottoa.

6. Pidä henkilöstö tyytyväisenä - saat tyytyväiset asiakkaat

Kasvuyrityksen johtamisessa on tärkeää tunnistaa, että yrityksen menestys on suoraan sidoksissa sen henkilöstön tyytyväisyyteen. Usein sanotaan, että yrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö, ja tämä pätee erityisesti kasvuyrityksissä, joissa vaaditaan tiiviistä yhteistyötä ja suurta omistautumista yhteisiin tavoitteisiin. Henkilöstön tyytyväisyys tai tyytymättömyys näkyy aivan varmasti asiakkaille, sillä työntekijät ovat yrityksen kasvot ja usein ensisijainen kontaktipiste asiakkaille.

Henkilöstön motivointi ja hyvinvointi eivät ole vain työpaikan mukavuuksia tai bonuksia - ne ovat olennainen osa yrityksen menestystä. Motivoitunut ja omistautunut henkilöstö tuottaa parempia tuloksia, on luova ja innovatiivinen, ja pitää yrityksen pyörät pyörimässä tehokkaasti. Tämä heijastuu suoraan asiakkaiden tyytyväisyyteen, sillä tyytyväinen henkilöstö tuottaa parempaa asiakaspalvelua ja luo parempia tuotteita tai palveluja. Ota matalalla kynnyksellä asioita puheeksi ja pyri siihen, että yhtiössä on avoin ilmapiiri ja myös kehityskohteita otetaan rohkeasti esiin. Jos pystyt, palkitse kehityskohteiden esiintuonnista.

Kasvuyrityksen johtaminen - yhteenveto

Kasvuyrityksessä muutos ei ole poikkeus, vaan päinvastoin - se on arkipäivää. Tämän kiihkeävauhtisen ja dynaamisen maailman hallitseminen vaatii kykyä pitää silmät tiukasti tulevaisuudessa, samalla kun peräpeiliin katsominen tuo arvokkaita oppeja menneisyydestä.

Resurssien hallinta, prosessien, järjestelmien ja teknologian kehittäminen, strategian joustavuus, potentiaalikeskeinen ajattelu, talouden johtaminen ja kulukuri, sekä henkilöstön tyytyväisyyden ylläpitäminen ovat kaikki keskeisiä tekijöitä kasvuyrityksen menestykselle. 

Kasvuyrityksen johtaminen on aina jännittävää, aina haastavaa ja aina palkitsevaa. Kasvu ei ole pelkkä numero tai suoritusmittari; se on tyyli, kulttuuri ja filosofia, joka ilmenee kaikessa mitä kasvuyrityksessä tehdään. Kaiken kasvun ja hässäkän keskellä, on tärkeää muistaa, että suurimmat voitot eivät tule pelkästään tuloslaskelmista, vaan ihmisten, ideoiden ja mahdollisuuksien kasvusta. Kun jokainen päivä otetaan uutena mahdollisuutena oppia, kehittyä ja menestyä, kasvuyritys ei vain selviä haasteista, vaan kukoistaa ja määrittelee uudelleen mahdollisuuden rajat.