Skip to content
MIKÄ REVOPS?

Marginaalisilla muutoksilla isoihin voittoihin

RevOps, eli Revenue Operations -toimintamallin ajatuksena on hakea tehokkuutta liikevaihdon kasvattamiseen. Alla esimerkki siitä, miten pienenpienillä parannuksilla konversioihin voidaan kasvattaa huomattava määrä liikevaihtoa.

RevOps_Tulokset
27
RevOps-RevoryOy
Mistä on kyse

Mitä on RevOps eli Revenue Operations?

RevOps, eli Revenue Operations, on yrityksen sisäinen strategia, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen / customer success tiimit keskittymään yhdessä liikevaihdon kasvattamiseen. Se auttaa parantamaan tehokkuutta, poistamaan toiminnallisia pullonkauloja ja varmistaa, että kaikki tiimit työskentelevät kohti yhteisiä tavoitteita. Tämä kaikki johtaa lopulta parempiin liiketoiminnallisiin tuloksiin sekä korkeampaan asiakastyytyväisyyteen.

Revenue Operations (RevOps) yhdistää teknologian, prosessit, ihmiset ja datan sekä muodostaa näiden avulla tehokkaan kasvun moottorin.

Mitä haasteita RevOps ratkaisee? Lue blogi >>

RevOps liittyy volyymin, laadun, myyntisyklin pituuden ja konversioiden kehittämiseen

Tsekkaa lisää videolta 📽️

Kun aika on...

Koska on aika tutustua RevOpsiin?

Jos rooliisi kuuluu vastuu yläviivasta, kilpailukyvyn ylläpitämisestä tai yhtiön arvostuksesta, aihe on sinun pöydälläsi. Maailma muuttuu nopeasti, ja B2B-yritysten täytyy sopeutua yhä dynaamisempaan markkinaympäristöön. Jos tunnistatte sisäistä hajaannusta ja nahistelua kaupallisten tiimien välillä, huomaatte teknologioiden ja prosessien jäävän kilpailijoiden jalkoihin, tai koette päätöksenteon olevan hidasta ja tietopohjan puutteellista, on aika tarkastella liiketoimintanne ydintoimintoja.

RevOps, tai Revenue Operations, tarjoaa strategisen ratkaisun näihin haasteisiin. Se ei ole pelkkä parannus nykyisiin toimintamalleihin, vaan uusi tapa ajatella ja johtaa liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tarkastelemalla taulukkoa voitte hahmottaa, miten RevOps voi olla avainasemassa organisaationne tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa.

Miten Revenue Operations luo arvoa >>

Mitä haasteita RevOps ratkaisee >>

RevOpsGraffaa-7

Revenue Operations tutkimustuloksia

RevOps-e-kirja-5
Tutkittu juttu! 
 
Vuoteen 2025 mennessä 75% maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä ottaa käyttöön tulovirtojen hallinta (RevOps) -mallin, Gartner Inc:n mukaan.
 
Nopeasti muuttuvassa ostoympäristössä pitää siirtyä myynnin mahdollistamisesta liikevaihdon mahdollistamiseen.
39
Gartner Inc. 2021
RevOps-e-kirja-6
REVENUE OPERATIONS

RevOps - keskeisiä käytäntöjä

RevOpsin ydinajatuksena on kaupallisten tiimien ja toimintojen välisten raja-aitojen purkaminen sekä saumattoman yhteistyön edistäminen asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa. Parannettuja käytäntöjä toimintojen yhteensovittamiseksi ovat esimerkiksi:

 1. Yhtenäisten suoritusmittareiden eli tavoitteiden käyttöönotto. Aikaisemmissa toimintamalleissa tiimeillä ja toiminnoilla oli omat, usein ristiriidassa olevat mittarit. Uudessa mallissa nämä mittarit yhdenmukaistetaan koko asiakkaan elinkaaren ajalle ja varmistetaan, että kaikki osastot ymmärtävät ja sitoutuvat keskeisiin suoritusindikaattoreihin (KPI). Tämä yhtenäistää myös tavoitteita ja parantaa sisäistä kommunikaatiota.
 2. Luottamuksen ja läpinäkyvyyden rakentaminen. Tarkoituksena on selkiyttää mittareiden tulkintaa ja antaa luotettavia näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Mallin ajatuksena on edistää dataan perustuvaa ja objektiivista päätöksentekoa. Tämä ei ainoastaan paranna päätöksenteon laatua, vaan myös juurruttaa tiedolla johtamisen merkityksen osaksi yrityksen kulttuuria.
 3. Teknologiakokoelman selkeä hallinta. Eri tiimien ja toimintojen käyttämät erilaiset työkalut vaikeuttavat tiedon jakamista ja yhteisten mittareiden käyttöä. RevOps toimintatavalla varmistetaan, että kaikki tiimit käyttävät yhteensopivia työkaluja, mikä tehostaa tietovirtoja, toimintojen läpinäkyvyyttä sekä yksinkertaistaa raportointia.
 4. Muutosjohtamisen soveltaminen. RevOps ei ole vain teknologiaa tai prosesseja; se on myös kulttuurimuutos. Tämän vuoksi muutosjohtamisen periaatteiden sisällyttäminen toimintaan on kriittistä. Uutta mallia käyttöönotettaessa, mallia eteenpäin vievillä ihmisillä tulee olla kyky johtaa muutoksia. Samalla pitäisi varmistaa, että uudistukset toteutetaan sujuvasti ja että työntekijät suhtautuvat muutoksiin positiivisesti. Onnistunut muutosjohtaminen vaatii avointa keskustelua ja kaikkien sidosryhmien osallistamista kehitystyöhön.
 5. Tiimien osaamisen kehittäminen. RevOpsin tehokas käyttöönotto edellyttää, että tiimit kehittävät monipuolista osaamista, joka ylittää perinteiset ”osastojaot”. Tämän osaamisen kehitys voi sisältää säännöllisiä koulutuksia ja työpajoja, jotka keskittyvät paitsi eri tiimien työkaluihin ja prosesseihin, myös laajempaan liiketoimintastrategiaan ja asiakaskokemuksen ymmärtämiseen. Uuden osaamisen tulisi keskittyä paitsi teknisiin taitoihin, myös tietojen analysointiin ja tulkitsemiseen, mikä auttaa työntekijöitä tekemään parempia päätöksiä ja edistämään yhteisiä tavoitteita.

 

RevOps_4Pilaria
REVOPSIN 4 pilaria

Tiimit, prosessit, teknologiat ja data kasvun moottoriksi.

RevOps, eli Revenue Operations, on yrityksen sisäinen strategia, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen tiimit keskittymään yhdessä liikevaihdon kasvattamiseen

Teknologiat, dataa ja prosessit tuodaan tiimien avuksi. Niiden tehtävä säästää aikaa, tuoda läpinäkyvyyttä läpi linjan sekä auttaa tekemään prosessien kehittämisestä ja päätöksenteosta dataan perustuvaa.

Lue lisää RevOpsin neljästä tärkeästä pilarista >>>

Revops tietokirja 

Tietokirja: Monikanavaisen myynnin johtaminen - näin johdat kaikkia tulovirtoja

Revoryn perustaja Kati Huusko-Viikilän kirjoittama, Kauppakamarin kustantama tietokirja "Monikanavaisen myynnin johtaminen - näin johdat kaikkia tulovirtoja" on ensimmäinen suomenkielinen opas Revenue Operations (RevOps) -mallin hyödyntämisessä.
 
Kirja opastaa liiketoimintajohtoa monikanavaisen B2B-myynnin johtamisessa sekä Revenue Operations (RevOps) -mallin hyödyntämisessä.
 
Monikanavaisen myynnin johtaminen

RevOps - Q&A 📈

RevOps - Usein kysytyt kysymykset
 
Mitä on RevOps?

RevOps, eli Revenue Operations, on yrityksen sisäinen strategia, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen / CS tiimit keskittymään yhdessä liikevaihdon kasvattamiseen.

Jos liikevaihtoa jauhaa pelkästään myyntitiimi, teillä on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

RevOpsin avulla kaikki asiakasrajapinnan tiimit, teknologiat, data sekä prosessit saadaan painimaan liikevaihdon kasvutavoitteiden eteen.

Mitä RevOps siis on?

 • Viitekehys kestävän liikevaihdon kasvulle: Kokonaisvaltainen toimintamalli, joka yhdistää yrityksen keskeiset toiminnot strategiseksi kokonaisuudeksi.
 • Onnistumisten toistamista: Mahdollistaa menestyksekkäiden toimintamallien tunnistamisen ja soveltamisen laajemmin organisaatiossa.
 • Prosessinomaista toimintaa: Jatkuva sykli, jossa tiimit voivat oppia, mitata, toistaa, parantaa ja toteuttaa kasvua sekä parempaa asiakaskokemusta.
 • Datan hyödyntämistä: Keskittyy liikevaihtodatan ja asiakastiedon keräämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.

 

Mitä RevOps ei ole?

Vaikka RevOps on saanut huomiota uutuuskonseptina, sen perusideat – tiimien välinen yhteistyö ja datan hyödyntäminen – eivät ole uusia. Erona on, että RevOps määrittelee nämä ideat selkeiksi toimintatavoiksi ja -prosesseiksi. Kyse ei ole pelkästään tiimien yhteistyön parantamisesta; kyse on toimintamallista, joka ulottuu yli organisaation nykyisten toimintarajojen, mukautuen jokaisen yrityksen ainutlaatuiseen ympäristöön.

RevOps ei ole pelkästään ajattelutapa tai ideologia. Se sisältää konkreettisia toimia, kuten toimintatapojen yhdenmukaistamista, tiedon jakamista ja mittareiden seurannan perusteella onnistumisten toistamista. Kyse ei ole myöskään projektista, jonka voi aloittaa ja lopettaa; kyse on jatkuvasta sitoutumisesta yrityksen kasvun ja kehityksen edistämiseen.

Mitä RevOps siis ei ole?

 • Ei ole uutta: Sen periaatteet, kuten tiimien välinen yhteistyö ja datan hyödyntäminen, eivät ole uusia käsitteitä liiketoiminnassa.
 • Ei ole vain yhteistyötä tiimien välillä: Vaikka se edistää tiimien välisiä synergiota, se ei rajoitu vain eri osastojen yhdistämiseen.
 • Ei ole metodologia: RevOps ei ole yksi tiukka toimintamalli, vaan joustava lähestymistapa, joka sopeutuu yrityksen liiketoimintaan, kasvun vaiheeseen ja tavoitteisiin.
 • Ei ole mielentila tai ajattelutapa: RevOps on käytännön toimintamalli, ei vain ajatus tai filosofia.
 • Ei ole projekti: Se on tapa johtaa skaalautuvaa liiketoimintaa ja kasvua. RevOps ei projekti, jolla olisi selkeä alku ja loppu.
Miten RevOps eroaa perinteisistä myynnin ja markkinoinnin toiminnoista?

Usein perinteisessä organisaatiossa kaupallisia toimintoja johdetaan eri johtajan toimesta, eri tavoitteiden ja eri datan ohjaamana.

Lisäksi nämä kaupalliset tiimit ottavat itselle käyttöön työkaluja ja teknologioita itsenäisesti, ilman että mietitään sitä, miten tämä tukee kokonaisvaltaista asiakaskokemusta, asiakkaan elinkaaren arvon maksimointia ja päätöksiä ohjaavan datan keräämistä LÄPI KOKO asiakkaan matkan.

Tämä on haaste, johon moni B2B-yritys törmää ennemmin tai myöhemmin. Herätään siihen, että kaikilla on omat touhunsa ja työkalunsa. Asiakas jää paitsioon, koska asiakaskokemus ei ole yhtenäinen eikä koko asiakaskokemusta (kokemus ennen kaupantekoa aina nykyasiakkaaksi ja suosittelijaksi asti) johdeta koko asiakkaan matkan ajan, vaan asiakasta pompotellaan eri tiimien välillä.

RevOps auttaa yhdistämään teknologiat, datan, prosessit sekä asiakasrajapinnan tiimit yhtenäiseksi, liikevaihtoa generoivaksi kasvumoottoriksi. 

RevOps tarjoaa siis kokonaisvaltaisen ja integroidun lähestymistavan, joka yhdistää myynnin ja markkinoinnin toimintojen lisäksi myös muut tulovirtoihin vaikuttavat osastot, kuten asiakastuen/ asiakaspalvelun painimaan yhdessä liikevaihtotavoitteiden eteen. RevOps hajoittaa siilot kaupallisten tiimien väliltä edistääkseen yhteistyötä koko tulonmuodostusprosessissa. Hyötykäyttöön valjastetaan teknologiat, asiakas- ja liiketoimintadata sekä kaupalliset prosessit.

RevOps -strategian avulla kaupallinen kokonaisuus rakennetaan tuomaan tulosta ja parantamaan kokonaisvaltaisesti asiakaskokemusta. 

Mitkä ovat RevOpsin neljä pilaria?

RevOpsin neljä pilaria ovat ihmiset, prosessit, teknologia ja data. Käydään kevyesti nämä läpi:

Ihmiset

Ihmiset ovat RevOpsin sydän. Ilman ihmisiä ja sitä, että tiimeissä työskentelevät yksilöt oivaltavat tehokkaan toimintatavan, ei voida hyödyntää RevOpsiakaan. Tämä tarkoittaa paitsi oikeiden kykyjen palkkaamista, myös kulttuurin luomista, jossa myynti, markkinointi ja asiakastuki /asiakkuudenhoito työskentelee saumattomasti yhdessä. Keskeistä on murtaa perinteiset organisaation siilot ja rohkaista tiimejä jakamaan tietoa ja oppimaan toisiltaan. Tämä vaatii avointa viestintää, yhteisiä tavoitteita, mittareita ja kannustimia, jotka edistävät tiimityötä ja yhteistyötä. Kun ihmiset ymmärtävät yhteisen päämääränsä – liikevaihdon kasvattamisen ja asiakaskokemuksen parantamisen – he voivat työskennellä yhteen tehokkaammin ja innovatiivisemmin. 

Prosessit

Tehokkaat prosessit ovat avainasemassa, jos halutaan aidosti saavuttaa tuloksia. Työtapojen eli prosessien standardointi ja automatisointi auttavat varmistamaan, että toiminnot ovat yhdenmukaisia ja että parhaat käytännöt ovat kaikkien tiimiläisten käytössä. On tärkeää, että prosessit ovat joustavia ja skaalautuvia, jotta ne voivat kehittyä yrityksen kasvun ja markkinoiden muutosten myötä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että prosessit on suunniteltava asiakaslähtöisesti, niin että ne tukevat asiakkaan matkaa ja parantavat asiakaskokemusta koko ostopolun ajan.

Teknologia

Teknologia on kriittinen osa RevOpsia. Sen avulla voidaan automatisoida toistuvia tehtäviä, kerätä ja analysoida tietoa sekä tarjota parempaa asiakaskokemusta. Teknologian valinta ja käyttöönotto on kuitenkin tehtävä harkitusti. Tärkeää on valita ratkaisut, jotka toimivat eri tiimien käytössä saumattomasti keskenään ja tukevat yrityksen tavoitteita. Erityisesti moderni CRM, eli asiakkuudenhallintajärjestelmä on keskeinen työkalu RevOpsissa. Mitä skaalautuvampi, helposti integroitavampi ja kaupallisilta toiminnoiltaan monipuolisempi järjestelmä, sen parempi. Yksittäisiä työkaluja vain yhden tiimin käyttöön on syytä harkita tarkkaan, koska teknologian tulisi mahdollistaa tietojen helppo jakaminen tiimien välillä, datan kerääminen sekä selkeä raportointi.

 Data

Data on RevOpsin polttoaine. Oikein hyödynnettynä data tarjoaa kriittistä tietoa liiketoiminnan johtamiseksi ja dataohjattujen päätösten tueksi. Kurantti data ohjaa myös kaupallisten tiimien toimintaa. Datalla voidaan ohjata arjen päätöksentekoa, optimoida prosesseja ja parantaa asiakaskokemusta. Datan keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen on oltava systemaattista ja jatkuvaa. Tärkeää on keskittyä olennaiseen dataan, joka todella auttaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet ja välttää tiedon ylikuormaa.

Mitkä ovat RevOpsin hyödyt?

RevOps, tai Revenue Operations, on siis mullistava lähestymistapa, joka on nopeasti noussut keskeiseksi toimintamalliksi nykyaikaisten B2B-yritysten kasvun johtamisessa. Se ei ole pelkästään uusi trendi tai ohimenevä ilmiö, vaan kestävä muutos siinä, miten B2B-yritykset jatkossa johtavat liikevaihdon ja myynnin kasvua.

Tehokkaat prosessit – vähemmän hukkaa

RevOps-mallin yksi keskeinen hyöty on prosessien tehostaminen. Kun myynti, markkinointi ja asiakastuki / asiakkuudenhoito toimivat erillään, ne kehittävät usein toisistaan poikkeavia prosesseja ja tavoitteita, mikä voi johtaa resurssien hukkaan ja ristiriitaisiin päämääriin.

Dataohjattu päätöksenteko

Kun yrityksen kaikilla kaupallisilla tiimeillä on pääsy tarkkaan ja reaaliaikaiseen dataan, päätökset perustuvat tietoon eivätkä pelkkiin olettamuksiin. Tämä tarkoittaa, että erilaiset toimenpiteet ja strategiat, kuten markkinointikampanjat tai myyntitaktiikat, voidaan suunnitella ja toteuttaa tietoon perustuen, mikä lisää niiden tehokkuutta ja menestymisen todennäköisyyttä.

Asiakaskokemuksen optimointi

Kun kaikki kaupalliset tiimit työskentelevät yhteen ja jakavat tietoa saumattomasti, asiakkaan matka yrityksen kanssa muuttuu sujuvammaksi ja yhtenäisemmäksi. Tämä tarkoittaa, että asiakkaille viestitään johdonmukaisesti ja he kohtaavat vähemmän ongelmia tai ristiriitoja eri tiimien kanssa kommunikoidessaan. Asiakaskokemusta johdetaan systemaattisesti läpi asiakkaan matkan.

Nopeampi kasvu

Kun prosessit ovat optimoituja, päätökset dataan perustuvia ja asiakaskokemus tuo aidosti kilpailuetua, yritys voi saavuttaa nopeampaa kasvua ja vahvemman markkina-aseman. Tämä ei ole sattumaa, vaan tulosta tietoisesta pyrkimyksestä tehdä kasvusta tiedettä. RevOpsin ydinajatus on löytää ja kehittää toimintamalli, joka maksimoi kasvun mahdollisuudet. Datan avulla yrityksellä on paitsi parempi mahdollisuus tunnistaa ja raivata esteet kasvun tieltä, myös mahdollisuus toistaa tuloksellisia toimenpiteitä. Kasvu on lähes taattua, jos yrityksen kaupalliset toiminnot toimivat linjakkaasti, dataohjatusti sekä liikevaihtotavoitteiden kyllästäminä.

Parempi asiakaspito

Malli auttaa yrityksiä ymmärtämään ja mittaamaan paremmin myös nykyasiakkuuksien kasvupotentiaalin. Nykyasiakkaan pitäminen ja kasvattaminen on usein kannattavampaa, kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. RevOps keskittyy asiakkaan polkuun kokonaisuutena. Se tarkoittaa, että jokainen asiakkaan kanssa kosketuksissa oleva tiimi – myynnistä markkinointiin ja asiakaspalveluun – työskentelee yhdessä varmistaakseen, että jokainen vaihe asiakkaan matkalla on huomioitu. Tämä yhtenäinen lähestymistapa varmistaa, että asiakkaat saavat johdonmukaisen ja korkealaatuisen kokemuksen kaikissa vuorovaikutuspisteissä yrityksen kanssa.

Miksi RevOps on saanut suosiota?

RevOps on kasvattanut suosiotaan B2B-yritysten keskuudessa, sillä johtajat näkevät sen ratkaisuna erillään toimivien osastojen tehottomuuteen ja keinona parantaa tuottavuutta ja kasvua. Se on myös tullut välttämättömyydeksi, jotta voidaan vastata asiakasodotuksiin.

Tutkimusten mukaan 76 % asiakkaista odottaa johdonmukaista vuorovaikutusta, vaikka he kommunikoisivat eri osastojen välillä. 54 % asiakkaista kuitenkin sanoo, että heidän kokemuksensa mukaan tuntuu siltä, kuin he kommunikoisivat erillisten osastojen eivätkä yhden yrityksen kanssa. RevOps pystyy puuttumaan tähän epäjohdonmukaisuuteen. Ei siis ole ihme, että Gartnerin tutkimuksen mukaan 75 % maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä ottaa RevOps-mallin käyttöön vuoteen 2025 mennessä.

Kaupallisen toiminnan johtamiseen tarvitaan uusi malli. Mitä on RevOps?

Tsekkaa lisää videolta 📽️

Lilac and White Traditional Real Estate Agency Logotype Template-3-1

RevOps-blogin viimeaikaiset julkaisut

Kääritäänkö hihat?

Nappase vartti

Varaa kalenteristasi vartti, niin käydään läpi mitä RevOps on ja mitä se voisi teillä tarkoittaa. 

Kannattaa se vartti varata meiltäkin, niin osataan olla linjoilla. Meidän lupaus sinulle on 3 uutta ajatusta. Ajatusten laatu paranee huomattavasti,  jos täytät vielä kasvukaavakkeen ennen palsua. Täytössä menee kirjoittajan lahjoistasi riippuen muutamasta minuutista kymmeneen minsaan. ⬇️